Bally, Inc. v. M/V Zim America

22 F.3d 65, 1994 AMC 2762 (1994)