Ham v. South Carolina

409 U.S. 524, 93 S.Ct. 848, 35 L.Ed.2d 46 (1973)