Hylton v. United States

3 U.S. (3 Dall.) 171 (1796)