K.J.B. v. C.M.B.

779 S.W.2d 36 (Mo. Ct. App. 1989)