Lopez-Ruiz v. Botta

No. 11AP-577, 2012 WL 601209 (2012)