Matter of Krooss

99 N.E.2d 222, 47 A.L.R.2d 894 (1951)