Plessy v. Ferguson

163 U.S. 537, 16 S.Ct. 1138, 41 L.Ed. 256 (1896)