Prostrollo v. University of South Dakota

507 F.2d 775 (1974)