Ricketts v. Scothorn

57 Neb. 51, 77 N.W. 365 (1898)