United States v. Rahman

189 F.3d 88 (2d Cir. 1999)