Bob Jones University v. United States

461 U.S. 574 (1983)