McKinney v. United States

76–2 USTC ¶ 9728, 1976 WL 1151 (1976)